Jdi na obsah Jdi na menu
 


Předávání dětí

Děti se scházejí v době od 5,45 do 8,00 hod.
Rodič je povinen předat dítě osobně učitelce a to ve třídě. Do 6,30 hod. se děti scházejí v prvním vchodě budovy v 1. třídě a potom se rozcházejí do svých tříd. Rovněž odpoledne se děti z těchto tříd rozcházejí a v 15,15 hod. přecházejí do 3. třídy ve druhém vchodě budovy. V případě nutnosti (provozní důvody, nemoc učitelek), se děti ve třídách spojují. O přeřazení dítěte do jiné třídy jsou rodiče včas informováni.
Při předání dítěte se dítě přivítá s učitelkou pozdravením. Rodič s učitelkou naváže oční i slovní kontakt. Je-li učitelka zaneprázdněna péčí o další dítě, musí rodič s předáním počkat.
Není možné předávat dítě jiné pracovnici MŠ, v případě pozdního příchodu.
Není přípustné, aby děti přicházely bez doprovodu dospělé osoby, či aby zůstaly v šatně bez předání učitelce. V tomto případě nenese MŠ odpovědnost za bezpečnost dítěte.
Je třeba přivádět děti do školy včas, tak aby byly nejpozději v 8,00 hod. převléknuté ve své třídě.
Výjimečný pozdější příchod je možný po dohodě s učitelkou ve třídě.

Vyzvedávání dětí

Pedagogičtí pracovníci vykonávají dohled nad dítětem od doby převzetí od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby předání zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.
Zákonní zástupci mohou písemně pověřit k vyzvedávání dítěte jinou osobu / předepsaný formulář je k vyzvednutí v ředitelně nebo u učitelek ve třídě /. Bez písemného pověření v evidenčním listu či na formuláři nevydají učitelky dítě nikomu jinému než rodiči !!!
Žádné osobní, telefonické či písemné vzkazy neopravňují učitelku k vydání dítěte.
Při vyzvedávání se dítě s učitelkou rozloučí pozdravem. Rodič s učitelkou naváže alespoň oční kontakt. Od této doby přebírají odpovědnost za děti rodiče.
Odchod dětí po obědě je vhodný od 12,00 do 12,30hod. a odpoledne od 14,00-16,30hod.
Po převzetí dítěte jsou zákonní zástupci, či jimi pověřené osoby, povinni urychleně a bez zbytečných průtahů opustit vnitřní prostory mateřské školy i školní zahradu
Pokud dítě nebude zákonným zástupcem převzato do 16.30. hod (ukončení provozu MŠ), bude předáno městské policii a následně na dětské oddělení NsP v Kadani
 

pokračování